Solcellslexikon

Vad är en AC-brytare?

AC-brytare krävs för att koppla bort växelriktaren från elnätet vid service och underhåll. Nätbolaget skall alltid ha möjlighet att slå ifrån anläggningen. Brytaren placeras bredvid eller i närheten av växelriktaren för att göra det enklare att frånskilja växelriktaren.

alternatetext

Vad är Ampere (A)?

Ampere, som vanligtvis förkortas med A, är den enhet som används när man mäter ström. Ström i sin tur är elektriska laddningar som rör på sig eller ett flöde av elektriska laddningar.

Vilken säkring som behövs anges också i Ampere, eftersom det hänger ihop med vilken ström som måste kunna hanteras.

Vad är anläggnins-ID?

Anläggnings-ID är som ett personnummer för din elmätare. Varje elmätare har ett unikt ID, som består av 18 siffror. Detta ID används vid kontakt med elbolag, exempelvis när man ska teckna abonnemang.

Anläggnins-ID hittar du på själva elmätaren, dina fakturor och elavtalet.

Vad är en anslutningspunkt?

Anslutningspunkten är den punkt där elnätsföretagets elnät slutar. Ofta sitter anslutningspunkten vid eller nära elmätaren.

Vad är Azimutvinkel?

Anger solcellernas riktning med avseende på väderstreck. Det finns olika sätt att definiera azimutvinkeln. När man pratar om solenergi utgår man ofta från söder och räknar sedan medsols. Det innebär att söder = 0 grader, väster = 90 grader, öster = -90 grader och norr = 180 grader.

Vem är behörig elektriker?

Ofta talar man om "behörig elektriker", och menar då en elinstallatör med rätt behörighet för den aktuella elinstallationen. Elinstallatör är ett reglerat yrke. "Reglerat" innebär att det är definierat i svensk lag vad som krävs för att få utföra yrket. I det här fallet krävs auktorisation hos Elsäkerhetsverket.

Det finns flera olika typer av auktorisation, som krävs för att få utföra olika moment vid elinstallation. För att bli auktoriserad elinstallatör ställs både krav på utbildning och praktisk erfarenhet.

https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget

xxx

Ofta talar man om "behörig elektriker", och menar då en elinstallatör med rätt behörighet för den aktuella elinstallationen. Elinstallatör är ett reglerat yrke. "Reglerat" innebär att det är definierat i svensk lag vad som krävs för att få utföra yrket. I det här fallet krävs auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Det finns flera olika typer av auktorisation, som krävs för att få utföra olika moment vid elinstallation. För att bli auktoriserad elinstallatör ställs både krav på utbildning och praktisk erfarenhet.

Vad betyder belastning?

Solcellerna tål en viss belastning. Belastningen anges i enheten Pascal. Hur man monterar solcellerna påverkar också vilken belastning de tål. Det är också viktigt att takkonstruktionen tål den belastning som solpanelerna medför.

Sverige är uppdelat i olika snölastzoner, utifrån hur mycket snö man kan förvänta sig i området. Men olika områden har också olika belastning när det kommer till nederbörd i allmänhet och vind. Detta ligger till grund för beräkningarna bakom en solcellsanläggning.

Vad är risken om belastningen blir felaktig? Risken är att taket eller solcellerna går sönder. I värsta fall kan taket rasa in. Därför är det viktigt att du tar hjälp av någon som verkligen kan solceller för beräkning och montering.

Vad är CE märkning?

CE-märkning är en märkning som används inom EU på produkter som uppfyller krav som anges i olika direktiv. Det är olika krav för olika områden. Kraven gäller sådant som säkerhet, miljö och hälsa. Om en produkt har CE-märkning, uppfyller den EU:s krav och kan säljas fritt inom EU. CE-märkning används bland annat för solceller. Det är viktigt att dina solceller har rätt märkning, då detta innebär en trygghet för dig som ägare.

Vad är DC likström?

DC är förkortning för engelskans "direct current", på svenska likström. Solceller genererar likström och batterier använder likström. Därför behövs en växelriktare som omvandlar strömmen till växelström för att kunna distribuera elenergin på de växelspänningsnät som finns i byggnaden, och på det allmänna elnätet.

Vad är effekt?

Effekten mäts i enheten Watt (W) och handlar om i vilken takt energi används. Kilowatt innebär 1000 Watt.

Vad är effektbegränsning?

Samlingsbegrepp för olika åtgärder som syftar till att minska den totala effekten som matas in till elnätet från en solcellsanläggning. Detta kan vara intressant i fall där fastighetens säkring är lägre än den högsta effekten som solcellsanläggningen kan ge.

Vad är effektgaranti?

Effektgaranti innebär en garanti kopplat till effekt. För en solcellsanläggning exempelvis att anläggningen kommer att ge minst 85 % (av sin maximala) effekt efter 25 år.

Vad är egenanvänd el?

El som genereras på en byggnad eller på dess tomt och används till att tillgodose elbehovet inom samma byggnad.

Vad är ett elhandelsföretag?

Elhandelsföretagen köper och säljer el. Du kan själv välja vem du vill köpa din el från och vem du vill sälja el från en solcellsanläggning till. Ditt elnäts- och elhandelsföretag behöver inte ingå i samma koncern.

Vem är elproducent?

Elproducent är precis som det låter någon som äger en anläggning som producerar el. Om du har en solcellsanläggning är du alltså elproducent.

Vad är ett elsäkerhetsintyg?

Elsäkerhetsintyg är ett intyg från en behörig elektriker på att en elinstallation följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Detta brukar vara en del av den kontrollplan som ska följas vid solcellsinstallation.

Vad är ett falsat plåttak?

Ett falsat plåttak består av släta plåtskivor som fästs ihop med hjälp av en metod som kallas för falsning. Vilket takmaterial man har och hur taket är konstruerat påverkar hur man installerar solcellerna och vilket material som behövs vid installationen.

Vad är en huvudsäkring?

Ditt hus har en huvudsäkring (anges i enheten ampere), som både skyddar anläggningen i ditt hus, men också begränsar hur mycket ström du kan använda samtidigt. Har du en för liten huvudsäkring, kan den gå sönder, om du använder för mycket el. En för stor huvudsäkring innebär istället onödiga omkostnader, eftersom ditt abonnemang vanligtvis blir dyrare. Om man har elvärme, en värmepump eller en solcellsanläggning, kan man behöva en lite större huvudsäkring. Huvudsäkringen sitter i regel i mätarskåpet eller vid elmätaren.

Vad är en inverter (växelriktare?

Växelriktare används för att omvandla den likström som produceras i solcellsanläggningen till växelström, så att elen passar husets apparater och kan skickas ut på elnätet. Genom att välja rätt växelriktare som verkligen passar solcellsanläggningen, kan man maximera effekten från solcellsanläggningen. Växelriktaren omvandlar solcellernas likspänning till växelspänning med en frekvens som kan matas ut på elnätet.

Denna växelspänning ska av växelriktaren också synkroniseras mot elnätet. Vid bortfall av elnätet är det av säkerhetsskäl viktigt att solcellsanläggningen inte matar ut energi på elnätet. Detta läge där man får utmatning mot ett nät som fallit bort brukar kallas bakmatning.

Elnätsägaren kan vid vissa tillfällen ha behov av att göra elnätet spänningslöst för till exempel ombyggnation eller reparation. Om man då har solcellsanläggningar som matar elnätet okontrollerat så är det stor risk för att elnätet vid arbetsstället är spänningssatt och därmed blir farligt.

För att undvika problem med bakmatning har nästan alla växelriktare försetts med skyddskretsar som kopplar bort växelriktaren vid bortfall av elnätet. Skyddet mot bakmatning kan också förekomma som en separat komponent.

Det är ett krav att växelriktare inte får störa eller bli störd av andra elektriska utrustningar, så kallad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Detta gäller all elektrisk utrustning. CE-märkning kräver att utrustningen följer relevanta EMCstandarder.

Vad är en jordfelsbrytare?

Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. Den bryter strömmen snabbt vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter. Kom ihåg att jordfelsbrytaren ska testas minst två gånger per år.

I många, framförallt nyare, bostäder finns en fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen. Detta är ett krav för alla nyproducerade bostäder. Jordfelsbrytaren fungerar både i jordade och ojordade anläggningar och är dessutom ett utmärkt skydd vid felanvändning av elprodukter. Det förekommer även fast installerade jordfelsbrytare som skyddar enstaka uttag, till exempel i badrum.

Har du inte redan en jordfelsbrytare bör du låta ett elinstallationsföretag installera en. Om ditt hem har en gammal elanläggning kan det finnas extra skäl att låta installera en jordfelsbrytare som skydd. Om din jordfelsbrytare är tillverkad före 1996 rekommenderar vi att du byter ut den, eftersom det 1996 infördes tester för att kontrollera att jordfelsbrytaren klarar olika miljöer.

För att montera jordfelsbrytare i fasta elinstallationer måste du anlita ett registrerat elinstallationsföretag. Det är alltså inget som du får göra själv.

Testa din jordfelsbrytare regelbundet

En jordfelsbrytare håller inte för evigt. Alla jordfelsbrytare har en testknapp, ofta märkt T för test, som används för att kontrollera funktionen. Testa din jordfelsbrytare minst två gånger per år, gärna oftare. När du trycker på testknappen ska strömmen i huset brytas. Om strömmen inte bryts bör du genast kontakta ett elinstallationsföretag. Är jordfelsbrytaren portabel ska du lämna tillbaka den till butiken eller lämna den till elåtervinning. Men kom ihåg att köpa en ny.

Portabel jordfelsbrytare bryter inte all ström

Om du arbetar med elverktyg utomhus, och ditt hus saknar fast installerad jordfelsbrytare, kan en portabel jordfelsbrytare som ansluts mellan vägguttaget och de elektriska produkterna vara en billig livförsäkring. En sådan kan du koppla in själv. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 mA.

Även om du redan har en fast installerad jordfelsbrytare, kan du koppla in portabla jordfelsbrytare som extra skydd. Det kan vara bra när du har långa förlängningssladdar och om jordfel uppstår långt från den fast installerade jordfelsbrytaren. Om något händer kommer inte strömmen för hela huset att brytas, utan bara för den del som är kopplad till den portabla jordfelsbrytaren.

Slår jordfelsbrytaren ifrån?

Slår jordfelsbrytaren ifrån utan att du vet orsaken? Det kan bero på flera saker. Tänk efter om du just kopplat in eller hanterat någon elprodukt. Kanske använde du en produkt på fel sätt? Dra ur eller koppla ifrån produkten och återställ jordfelsbrytaren. Se till att den felaktiga produkten repareras eller kastas.

Går det inte att återställa jordfelsbrytaren trots att du har kopplat ur produkten, skruvar du ur alla proppar eller slår ifrån alla automatsäkringar i elcentralen. Återställ jordfelsbrytaren och skruva sedan i propp för propp eller slår till automatsäkringarna en efter en. Om jordfelsbrytaren löser ut när du skruvat i en viss propp eller slagit till en viss automatsäkring, finns felet troligen i den del av elanläggningen som skyddas av just den proppen eller automatsäkringen. Skruva ur proppen eller slå ifrån automatsäkringen igen och återställ jordfelsbrytaren. Därefter kan du skruva i de övriga propparna eller slå till de övriga automatsäkringarna.

Kontakta ett elinstallationsföretag för att kontrollera elanläggningen och åtgärda eventuella fel.

Vad är en kilowatt?

Kilowatt brukar förkortas kW och är ett mått på effekt, det vill säga hur mycket energi som omvandlas under en sekund. Du kanske har sett att det står hur stor effekt olika elektroniska apparater har? För att räkna ut hur mycket energi de använder multiplicerar du effekten på apparaten med tiden du använder den. En brödrost med effekt på 1 kW som används en halvtimme förbrukar 1 kW * 0,5 timme (h) = 0,5 kWh.

Vad är en kilowattimme?

Kilowattimmar, eller kWh som det förkortas, är ett mått på energi. En kilowattimme räcker exempelvis för att ladda en mobiltelefon i 200 timmar eller för använda en kaffebryggare i omkring en timme och femton minuter.

Vad är likström?

Vid likström har alltid strömmen samma riktning, till skillnad från växelström, där strömmen konstant byter riktning. I solceller uppstår likström, som sedan i växelriktaren, omvandlas till växelström. Detta görs dels eftersom alla apparater vi har i hemmet är konstruerade för växelström och dels för att man ska få möjlighet att skicka ut den el som produceras på elnätet. På engelska används ofta förkortningen DC (direct current).

xxx

 

Vad är lutning på tak?

Lutningen på taket påverkar vilken effekt solcellerna kan ge. Det bästa är en lutning på 30-35°, men även utanför detta intervall, kan man få en god elproduktion. Lutningen på taket kan i vissa fall också ha en påverkan på installationen, eftersom installationen vid större lutning och valmat tak blir lite mer komplex och därmed något dyrare

Vad är monokristallina solceller?

Monokristallina solceller har en verkningsgrad på ca 15-22 %. De är både mer effektiva och lite dyrare än polykristallina solceller. De monokristallina solcellerna är baserade på grundämnet kisel. Själva cellerna i dessa moduler har lite rundade kanter. De är vanligtvis svarta.

Vad betyder MPPT?

 

Vad är märkeffekt?

För att kunna jämföra olika moduler mäts modulers produktionskapacitet utifrån en standardiserad kontrollmätning med vissa specifika testvärden "Standard Test Conditions" (STC).

De testvärden som gäller vid STC är:

1.solinstrålning på 1000 W/m² med vinkelrätt infall mot modulytan

2.Modultemperatur 25°C

3."Air mass" 1,5 (AM 1.5) spektrum, det vill säga det spektrum ljuset har när det passerat jordens atmosfär en och en halv gång. Att sträckan 1,5 gånger atmosfärens tjocklek används beror på att solen väldigt sällan och på få platser står i zenit. Därav blir sträckan genom atmosfären ofta längre.

Under verkliga förhållanden utomhus inträffar extremt sällan STC-förhållanden. Därför producerar oftast modulerna en lägre effekt en märkeffekten. Men de kan även producera högre effekt under specifika förhållanden, till exempel om ljuset är starkt och det är kallt ute.

Vad är NOCT?

NOCT är förutsättningar som används vid tester av solceller, för att se vilken verkningsgrad och effekt solcellerna kan ge, vid standardiserade förutsättningar. Detta kan användas för att jämföra olika solpaneler med varandra. Standard är:

•Instrålning = 800 W /m²

•Vinkelrätt infall mot modulens yta

•20 °C solcellstemperatur

•Vindstyrka 1 m/s

•1,5 "air mass"

•Monterad med öppen baksida

 

Vad är ett nätbolag?

Nätbolag är det bolag som äger och underhåller elnätet i ett specifikt område. Du kan inte välja elnätsbolag, utan det finns ett bolag som är ansvarigt för elnätet i varje område.

Vad är optimerare?

Optimerare optimerar solpanelernas elproduktion. Solpaneler kopplas samman i strängar och de olika solpanelerna som befinner sig i samma sträng påverkar varandra.

Om en solpanel hamnar i skugga, kan det minska elproduktionen även i resten av strängen.

Det är den svagaste länken som bestämmer hur mycket el solcellerna i strängen kan producera.

Bypassdioder kan leda strömmen förbi de delar av solcellspanelerna som skuggas eller täcks av exempelvis snö. Men bypassdioder reagerar bara vid mycket stora skillnader mellan panelerna.

Optimerare monteras på varje solcellspanel och gör så att de påverkas mindre av varandra. Optimerarna optimerar alltså solpanelernas elproduktion och du kan få en högre lönsamhet från din solcellsanläggning.

Vad menas med paneltyp?

Det finns flera olika sorters solpaneler och därför brukar man tala om olika paneltyper. De vanligaste är monokristallina och polykristallina solpaneler.

Olika paneltyper är konstruerade på olika sätt och de har också olika egenskaper. Monokristallina solpaneler har en något högre modulverkningsgrad och kan därför producera mer el än polykristallina, på samma yta.

Har du en begränsad yta, kan det därför vara extra stor idé att titta på monokristallina solcellspaneler, som du hittar i våra premium solcellspaket.

xxx

 

Vad står Pascal (PA) för?

Pascal är enheten som används för tryck. För solceller används pascal vid beräkning av belastning.

Vad är plåttak trapets?

Trapetsplåt kan man säga är vågig plåt, och är ett vanligt material för tak i Sverige.

Vilket takmaterial man har och hur taket är konstruerat påverkar hur man installerar solcellerna och vilket material som behövs vid installationen

Vad är ett falsat plåttak?

Ett falsat plåttak består av släta plåtskivor som fästs ihop med hjälp av en metod som kallas för falsning.

Vilket takmaterial man har och hur taket är konstruerat påverkar hur man installerar solcellerna och vilket material som behövs vid installationen.

xxx

 

Vad är rails?

Rails är ett annat ord för skenor, som används vid montering av solpaneler.

Vad är rotavdrag?

Rotavdrag kan användas vid olika typer av installationstjänster i hemmet.

Du kan använda rotavdraget vid installation av solceller och då göra ett avdrag på 9 % av den totala kostnaden för solcellsanläggningen inklusive installation.

Med rotavdraget betalar du mindre redan från början. Om du sedan får beviljat solcellsstöd (som är på 20 %) får du betala tillbaka rotavdraget till Skatteverket.

Vad är servissäkring?

 

Vad är snölastberäkning?

Snölastberäkning är en beräkning på vilken snölast, eller hur mycket snö, din solcellsanläggning ska klara av. Den brukar beräknas i enheten Pascal.

Vad är en solcell?

Solceller är en anordning som omvandlar solens strålning till el. Solcell är egentligen de små celler som samlas i en solpanel.

På senare år har solceller blivit mycket populära i Sverige, då de kan installeras på vanliga bostadshus och man på så vis kan producera sin egen el och hålla nere sina omkostnader.

Vad är en solpanel?

En solcellsmodul, eller solcellspanel, består av flera solceller som är sammankopplade, ofta i serie.

Vad är spänning (V)?

Spänning mäts i enheten Volt (V). Det är spänningen som får igång strömmen, som gör att de elektriska laddningarna flyttar på sig.

Allting som driver våra elektriska och elektroniska apparater är en spänningskälla. Ett batteri är en typ av spänningskälla. En USB-port är en annan typ av spänningskälla och ett eluttag är en tredje typ.

Vad står STC för?

STANDARD TEST CONDITION

Rakt översatt innebär detta alltså standardförutsättningar vid test. Detta innebär alltså de förutsättningar man brukar användas sig av som standard vid testning av solcellspaneler, in enlighet med EN 60904-3. Standard är:

•Instrålning = 1000 W / m²

•Vinkelrätt infall mot modulens yta

•25±2 °C solcellstemperatur

•1,5 "air mass"

Vad är en sträng?

Solceller kopplas ihop i serier som kallas för strängar. Hur många som kopplas i samma sträng beror på vilka solceller och vilken växelriktare som används.

Vad är ström (A)?

Precis som namnet antyder är ström, något som strömmar fram. I det här fallet rör det sig om elektriska laddningar som flyttar på sig.

Ström mäts i enheten Ampere (A).

Vad är ett tegeltak?

Tegeltak är vanligt förekommande i Sverige och innebär att man har ett tak som är täckt av tegelpannor.

Vilket takmaterial man har och hur taket är konstruerat påverkar hur man installerar solcellerna och vilket material som behövs vid installationen.

Vad menas med toppeffekt?

Toppeffekten för en solcellsanläggning anges ofta i kWp (kilowatt peak) eller kWt (kilowatt toppeffekt) och är summan av märkeffekten på alla solcellsmoduler som ingår i anläggningen.

Den verkliga maxeffekten som anläggningen kommer att leverera är oftast lägre än toppeffekten.

Vad är verkningsgrad?

Verkningsgraden anger hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till en annan form av energi.

Verkningsgrad är ett mått som anger hur effektivt något är. När det kommer till solceller anger verkningsgraden hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till en annan form av energi. Ju högre verkningsgrad, desto lägre energiförluster vid omvandlingen.

Verkningsgraden anges i procent och räknas ut vid ”standard test conditions” (STC). Det innebär uträkning i kontrollerad miljö. STC innebär instrålning på 1 kW/m2, 45 graders infall mot solcellen, 25 grader Celsius och en ”airmass” på 1,5. En solcellsanläggning kan exempelvis ha en verkningsgrad på 18%. Det betyder att 18 % av solenergin som når solcellerna kan omvandlas till användbar elektricitet. Resterande 82 % omvandlas till någon annan form av energi, exempelvis värme.

Vad är en vindlastberäkning?

Vindlastberäkning är en beräkning på vilken vindlast, eller hur mycket vind, din solcellsanläggning ska klara av. Belastning brukar mätas i enheten Pascal.

Vad betyder volt (V)?

Volt är enheten för spänning. Det är spänningen som gör att de elektriska laddningarna rör på sig. Det är spänningen som får igång strömmen.

Vad är en växelriktare?

Växelriktaren omvandlar solcellernas likspänning till växelspänning med en frekvens som kan matas ut på elnätet.

Denna växelspänning ska av växelriktaren också synkroniseras mot elnätet.

Vid bortfall av elnätet är det av säkerhetsskäl viktigt att solcellsanläggningen inte matar ut energi på elnätet.

Detta läge där man får utmatning mot ett nät som fallit bort brukar kallas bakmatning.

Elnätsägaren kan vid vissa tillfällen ha behov av att göra elnätet spänningslöst för till exempel ombyggnation eller reparation.

Om man då har solcellsanläggningar som matar elnätet okontrollerat så är det stor risk för att elnätet vid arbetsstället är spänningssatt och därmed blir farligt.

För att undvika problem med bakmatning har nästan alla växelriktare försetts med skyddskretsar som kopplar bort växelriktaren vid bortfall av elnätet. Skyddet mot bakmatning kan också förekomma som en separat komponent.

Det är ett krav att växelriktare inte får störa eller bli störd av andra elektriska utrustningar, så kallad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Detta gäller all elektrisk utrustning. CE-märkning kräver att utrustningen följer relevanta EMCstandarder.

Vad är växelström?

Växelström innebär att strömmens riktning hela tiden växlar. Det är växelström som används i elnätet och alltså det som används i våra hus.

I Solceller bildas likström. Därför används växelriktare, för att omvandla likströmmen till växelström, så att den passar till apparaterna i våra hus och kan skickas ut på elnätet. På engelska används ofta förkortningen AC, för alternating current.

Vad är watt (W)?

Watt är enheten för effekt. Effekt är hur mycket energi som används för varje tidsenhet, eller takten energin används. Spänningen (V) gånger strömstyrkan (A) är lika med effekten i Watt.

Vad är överskottsel?

Överskottsel kallar man den el som produceras i en solcellsanläggning, som inte används i huset. Du kan sälja din överskottsel via elnätet.

Vad är ett överspännigsskydd?

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen